TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG I : NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM

Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . . - Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng | CHƯƠNG I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM KHÔNG KHÍ ẨM Khái niệm về không khí ẩm Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ CO2 hơi nước . . . - Không khí khô Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không có không khí khô hoàn toàn mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng. Thành phần của các chất khí trong không khí khô được phân theo tỷ lệ phần trăm sau đây Bảng . Tỷ lệ các chất khí trong không khí khô Thành phần Tỷ lệ phần trăm Theo khối lượng Theo thể tích - Ni tơ N2 75 5 78 084 - Ôxi O2 23 1 20 948 - Argon - A 1 3 0 934 - Carbon-Dioxide CO2 0 046 0 03 - Chất khí khác Nêôn Hêli Kripton Xênon Ôzôn Radon vv . . . 0 05 0 004 - Không khí ẩm Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên chỉ có không khí ẩm và trạng thái của nó được chia ra các dạng sau a Không khí ẩm chưa bão hòa Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào được trong không khí nghĩa là không khí vẫn còn tiếp tục có thể nhận thêm hơi nước. b Không khí ẩm bão hòa Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tục cho bay hơi nước vào không khí thì có bao bao nhiêu hơi bay vào không khí sẽ có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại. c Không khí ẩm quá bão hòa Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một lượng hơi nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hoà là trạng thái không ổn định và có xu hướng biến đổi đến trạng thái bão hoà do lượng hơi nước dư bị tách dần ra khỏi không khí . Ví dụ như trạng thái sương mù là không khí quá bão hòa. Tính chất vật lý và mức độ ảnh hưởng của không khí đến cảm giác của con người phụ thuộc nhiều vào lượng hơi nước tồn tại trong không khí. Như vậy môi trường không khí có thể coi là hổn hợp của không khí khô và hơi nước. Chúng ta có các phương trình cơ bản của không khí ẩm như sau - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN