TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản_Chương 4: Chiến lược giá sản phẩm

Trường hợp cầu co giãn nhiều: sản phẩm thời trang, xa xỉ, không thiết yếu giảm giá để thu hút nhu cầu. Trường hợp cầu co giãn ít: sản phẩm thông dụng thiết yếu, cần thiết cho đời sống giữ giá hay tăng giá, không nên giảm. | CHƯƠNG IV CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM NỘI DUNG Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả Mục tiêu định giá Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp Các chiến lược định giá sản phẩm mới Các chiến lược định giá sản phẩm phối hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách của chính phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá cả được hình thành dựa trên Giá cả Giá trị Giá trị sử dụng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ Chi phí liên quan đến sản phẩm: chi phí sản xuất, chi phí bao bì, đóng gói Chi phí bán hàng, phân phối Chi phí yểm trợ, xúc tiến bán hàng Quan hệ cung cầu trên thị trường Áp lực cạnh tranh Chính sách giá can thiệp của chính phủ Yếu tố chủ quan Yếu tố khách quan Ấn định giá MỤC TIÊU ĐỊNH GIÁ Doanh số - Tăng khối lượng bán - Thâm nhập thêm TT mới Lợi nhuận - Đạt LN mục tiêu - Tối đa hoá LN Hiện trạng - Định giá để tồn tại - Mục tiêu ổn định giá cả - Đối phó với cạnh tranh. ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN (MR =