TAILIEUCHUNG - Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng | Khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giao thông vận tải Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời hạn nộp hồ sơ phải trước ngày 01 6 hàng năm thời hạn giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề nghị Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm Nộp hồ sơ đề 1. chương vì sự nghiệp GTVT cá nhân khai hồ sơ nộp tại cơ nghị quan quản lý trực tiêp nơi đang công tác hoặc đã công tác . Xét duyệt tại 2. Cơ quan tổ chức quản lý xét duyệt hồ sơ trình Bộ GTVT. cấp cơ sở Giải quyêt thủ tục Bộ Giao thông vận tải tiêp nhận hồ sơ xét duyệt quyêt định khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ a Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân trong ngành Giao thông vận tải gồm 1 - Văn bản đề nghị xét tặng của Thủ trưởng cơ quan tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải Giám đốc Sở Giao thông vận tải bản chính . - Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương bản chính . - Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân có xác Thành phần hồ sơ nhận của Thủ trưởng cơ quan tổ chức quản lý cán bộ. Cá nhân đã nghỉ hưu do cơ quan quản lý ra Quyết định nghỉ hưu xác nhận Bản chính . - Bản sao các Quyết định khen thưởng liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương b Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải - Văn bản đề nghị xét tặng bản chính . - Bản tóm tắt thành tích công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải của cá nhân được đề nghị xét tặng bản 2. chính . - Đối với các cá nhân công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN