TAILIEUCHUNG - Đề nghị tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH, UBND huyện, thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của. | Đề nghị tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn tỉnh Bình Định Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động-TB XH Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-TB XH UBND huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị được nuôi dưỡng tại các cơ Bước 1 . ---------- . sở bảo trợ xã hội tại UBND cấp xã mâu hồ sơ theo quy định . Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ thống nhất của hồ sơ. - Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng UBND cấp xã thẩm định niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 2. Bước 2 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có thắc mắc khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện để xem xét giải quyết. - Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dân kê khai lại 3 Bước 3 Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ do cấp xã gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện thẩm định Tên bước Mô tả bước có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB XH xem xét quyết định. Sở Lao động-TB XH thẩm định xem xét nếu đảm bảo đủ điều 4. Bước 4 kiện thì ra quyết định trợ cấp đột xuất hoặc trình UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp đột xuất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã phường thị trấn 3. Bệnh án của Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định tóm tắt . 4. 02 ảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN