TAILIEUCHUNG - Đề tài: "Tăng cường quản lý của nhà nớc về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm".

Ngày nay chất lợng có một vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nó là một nhân tố quyết định tới sự thành bại của bất cứ doanh nghiệp nào, quốc gia nào khi tham gia vào phân công lao động quốc tế. Để có thể phát triển kinh tế và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đối với nớc ta, là một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển chất lợng sản phẩm cha cao và không ổn định thì việc đảm bảo và nâng cao chất lợng là một yêu cầu hết sức. | LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay chất lợng có một vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nó là một nhân tố quyết định tới sự thành bại của bất cứ doanh nghiệp nào quốc gia nào khi tham gia vào phân công lao động quốc tế. Để có thể phát triển kinh tế và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đối với nớc ta là một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển chất lợng sản phẩm cha cao và không ổn định thì việc đảm bảo và nâng cao chất lợng là một yêu cầu hết sức cần thiết. Muốn đảm bảo và nâng cao chất lợng đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn và phơng pháp quản lý khoa học. Thực tế xét về bề mặt khách quan mà nói thì chất lợng sản phẩm hàng hoá nói chung là nh thế. Nhng khi đã đi sâu vào tìm hiểu vấn đề chất lợng hàng hoá nông sản thực phẩm thì mới thấy đợc nhiều vấn đề đặt ra trong công tác quản lý của nhà nớc về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực này. Để hình thành lên một cơ cấu quản lý cũng nh sự điều tiết của nhà nớc trong lĩnh vực này thực sự là cả một quá trình hình thành và phát triển của luật pháp quốc gia. Để tìm hiểu về thực trạng công tác quản lý của nhà nớc về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm ra sao Cũng nh có thể đề xuất một số biện pháp góp phần thúc đẩy công tác quản lý chất lợng trong lĩnh vực này em đã lựa chọn đề tài Tăng cờng quản lý của nhà nớc về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm . Bài viết của em gồm 3 phần Phần I. Lý luận chung về quản lý nhà nớc trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá chất lợng nông sản thực phẩm. Phần II. Thực trạng công tác quản lý nhà nớc về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản -Thực phẩm Phần III. Những kiến nghị đề xuất về tăng cờng quản lý nhà nớc trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá chất lợng Nông sản - Thực phẩm Trớc khi đi vào từng nội dung cụ thể em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn chỉ bảo của thầy giáo Nguyễn Đình Phan sự giúp đỡ của các cô các bác ở trung tâm tiêu chuẩn chất lợng thuộc Tổng cục TCĐLCL đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài viết này. Do kiến thức còn hạn chế nên khi trình bày sẽ không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.