TAILIEUCHUNG - Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm chăm sóc người có công

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH, UBND huyện, thành phố. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết. | T A 1 J Ấ 1 V A m J V 1 w Đê nghị tiêp nhận vào Trung tâm chăm sóc người có công Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động-TB XH Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-TB XH UBND huyện thành phố. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị được nuôi dưỡng tại Trung 1. Bước 1 tâm Chăm sóc Người có công gửi UBND cấp xã mẫu hồ sơ theo quy định . 2. Bước 2 Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đây đủ thống nhất của hồ sơ. - Hồ sơ đây đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng UBND cấp xã thẩm định niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có thắc mắc khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện để xem xét giải quyết. - Hồ sơ chưa đây đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai Tên bước Mô tả bước lại Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ 3. Bước 3 do cấp xã gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện thẩm định có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB XH xem xét quyết định. Sở Lao động-TB XH thẩm định xem xét nếu đảm bảo đủ điều 4. Bước 4 kiện thì ra quyết định trợ cấp đột xuất hoặc trình UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp đột xuất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin vào Trung tâm chăm sóc người có công 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã phường thị trấn 3. Giấy khám sức khoẻ của đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN