TAILIEUCHUNG - Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động

Tham khảo tài liệu 'đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: bằng khen thủ tướng chính phủ, huân chương lao động, huân chương độc lập, anh hùng lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Huân chương Lao động Huân chương Độc lập Anh hùng Lao động. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ngày 30 6 hàng năm. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Huân chương danh hiệu Anh hùng Lao động. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong các ngày làm việc trong 1. Bước 1 quý I hàng năm. Văn thư nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Ban xử lý chuyển cán bộ thực hiện. 2. Bước 2 . . - - Cán bộ thẩm định hồ sơ nếu không hợp lệ hướng dẫn làm lại nếu hợp lệ trình lãnh đạo Ban. 3. Bước 3 Cơ quan làm thủ tục trình UBND tỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan đơn vị địa phương đề nghị. Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng TĐ-KT của cơ quan đơn vị địa phương. Báo cáo thành tích của cá nhân tổ chức có xác nhận của cấp trình khen thưởng và bản tóm tắt thành tích. Số bộ hồ sơ - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 04 bộ chính 35 bản tóm tắt. - Huân chương Lao động Huân chương Độc lập Anh hùng Lao động 04 bộ chính 50 bản tóm tắt. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh dẫn đầu ngành Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Mẫu số 1 . Mẫu hướng dẫn thực hiện báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN