TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật và thực tiễn của phong cách quản lý

Sự thành công thần kỳ của công nghiệp Nhật sau chiến tranh đã được chỉ rõ là nhờ "lean production" (một phương thức sản xuất xuất phát từ Nhật Bản, sản xuất tuần tự, theo nhu cầu, dễ thay đổi, ngược với kiểu sản xuất dây chuyền) tinh thần đoàn kết và sự cải tiến không ngừng. | Nghệ thuật và thực tiễn của phong cách quản lý Nhật Bản Sự thành công thần kỳ của công nghiệp Nhật sau chiến tranh đã được chỉ rõ là nhờ lean production một phương thức sản xuất xuất phát từ Nhật Bản sản xuất tuần tự theo nhu cầu dễ thay đổi ngược với kiểu sản xuất dây chuyền tinh thần đoàn kết và sự cải tiến không ngừng. Nhưng gần đây người ta nhận ra đó cũng chính là các điểm yếu của đất nước thần kỳ này chẳng hạn như cách sử dụng nhân viên đến suốt đời và các quy tắc quá hà khắc và chúng trở thành vấn đề hàng đầu trong các tranh luận về cách quản lý Nhật Bản. Nhưng những ý kiến mới mẻ đang nổi lên trong giới trẻ thế hệ các nhà quản lý Nhật nang động và tin tưởng rằng còn có rất nhiều thứ mà thế giới phải học tập từ người Nhật. Nền kinh tế Nhật đã bị khốn đốn ở tầm vĩ mô trong suốt những nam đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhưng rất nhiều công ty doanh nhân vẫn nắm quyền lực rất lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy cách quản lý Nhật Bản đóng góp gì vào kết quả này Sẽ là quá cường điệu nếu nói rằng cách quản lý kiểu Nhật đã tạo ra bước phát triển thần kỳ cho nền kinh tế Nhật sau chiến tranh. Những người không ủng hộ phong cách Nhật đã chỉ ra rằng ở Nhật Bản chỉ có một số ít các truờng dạy kinh doanh và chẳng hề có tiếng tam gì. Và các nhà tư vấn phương Tây sau 30 nam đến đây vẫn rất vất vả khi làm việc bởi nguời Nhật không muốn tốn tiền vào các chi phí tư vấn mà cho rằng nên để dành tiền cho các khoản đầu tư thực sự . Họ không thích chạy theo các kiểu cách quản lý mới nhất họ có thể vạch ra được các chiến lược kinh doanh ổn định lâu dài. Tuy nhiên nhìn vào trọng tâm của những lời phê phán thì rõ ràng là những kẻ hoài nghi này hoàn toàn sai. Người Nhật cũng đã học được rất nhiều về phương pháp quản lý kiến thức về quản lý đặc biệt từ một nhóm các nhà lý luận người Mỹ những người đã truyền bá ý tưởng lean production vào Nhật Bản. Trong một đề tài nghiên cứu về cải cách có tên Cái máy biến đổi thế giới của James Womack Daniel Jones và Daniel Roos đã khẳng định quan .