TAILIEUCHUNG - Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả?

Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả là câu hỏi trǎn trở của nhiều ông chủ, bà chủ và giám đốc các xí nghiệp hiện nay trên thế giới. Hiện nay trên thế giới, các xí nghiệp, nhất là các xí nghiệp của các nước công nghiệp phát triển, đang sử dụng phổ biến mô hình quản lý gọi là "mô hình nǎng lực" được đánh giá là rất có hiệu quả. | Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả là câu hỏi trăn trở của nhiều ông chủ bà chủ và giám đốc các xí nghiệp hiện nay trên thế giới. Hiện nay trên thế giới các xí nghiệp nhất là các xí nghiệp của các nước công nghiệp phát triển đang sử dụng phổ biến mô hình quản lý gọi là mô hình năng lực được đánh giá là rất có hiệu quả. Cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh hậu công nghiệp ngay từ thập kỷ 80 thế kỷ 20 các xí nghiệp phương Tây đều nghiên cứu phương thức quản lý xí nghiệp hiện đại trong đó có quản lý theo mô hình năng lực Competencemode . Tại Trung Quốc những xí nghiệp liên doanh ở vùng Hoa Bắc đã thí điểm thực hiện và hiệu quả khá tốt nên ngày càng nhiều xí nghiệp ở các địa phương khác cũng áp dụng theo. Mô hình năng lực là xem xét khả năng chủ yếu của lãnh đạo công nhân viên ở các cương vị công tác khác nhau cũng như những hành vi tương ứng của họ trong các cương vị này từ đó xác định năng lực chủ yếu của họ cũng như mức độ thành thục để hoàn thành công việc cần thiết theo yêu cầu đã giao cho họ đảm nhiệm. Mô hình này có nước gọi là Mô hình tố chất hay Mô hình tin cậy . Xí nghiệp cần phải có khả năng cạnh tranh cơ bản của mình trên thị trường. Đó chính là cơ sở và nguồn gốc để xí nghiệp luôn giành được ưu thế trong cạnh tranh. Để thực hiện được khả năng cạnh tranh chủ yếu thì công nhân viên của xí nghiệp cũng phải có khả năng cạnh tranh tương ứng. Khả năng chủ yếu này là sự tổng hợp của những trí thức kỹ năng phẩm chất có thể quan sát và nhận biết được với khả năng tổ chức tạo ra sức cạnh tranh. -Biện pháp thực hiện Hiện nay phương pháp tương đối phổ biến là nghĩa là phát hiện-sắp đặt-giao việc discover-install-delivery . Trong giai đoạn phát hiện thì trước tiên phải làm rõ mục tiêu nghiệp vụ hiện nay đối với công tác quản lý nguồn nhân lực cũng như khung tổ chức của xí nghiệp quan niệm giá trị và văn hoá xí nghiệp. Xí nghiệp cần xác định được chiến lược nghiệp vụ và ảnh hưởng của chiến lược này đối với hệ