TAILIEUCHUNG - Cơ Khí Học - Đồ Gá - Tự Động part 1

Căn cứ vào hình dáng hình học và bề mặt cần gia công, tương quan về vị trí cũng như kích thước của phần cần gia công để xác định số bậc tự do cần hạn chế trong nguyên công đang cần gia công. | GS. TS TRẦN VÃN ĐỊCH PGS. TS. LÊ VÀN TIÊN . TRẦN XL ÃN VIỆT ĐỒ GÁ Cơ KHÍ Tự ĐỘNG HÓA . TRẤN VÀN ĐỊCH . LÊ VÀN TIẾN . TRẦN XUÂN VIỆT ĐỒ GÁ Cơ KHÍ HÓA VÀ Tự ĐỘNG HÓA Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường khối kỹ thuật ỉn ỉần thứ ba có sửa chữa bổ sung NHÀ XVẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2005 LỜI GIỚI THIỆU Trong ngành Cơ khí trang bị công nghệ có vai trô quan trọng và góp phần mang lại hiệu quà kinh tế - kỹ thuật tốt cho quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí. Xác định lựa chọn thiết kế và tính toán trang bị hợp lí là một nội dung chuyên môn chính trong khâu chuán bi công nghệ cho quá trình sản xuất chề tạo sàn phẩm cơ khí. Cuốn Đồ gá cơ khí hộa vổ tự động hóa này được bién soạn với mục đích chính lá dùng làm tái liệu học tập cho môn học Đổ gá theo chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ dại học và cao dẳng kỹ thuật. Nội dung của cuốn sách tập trung trinh bày phương pháp lính toán và thiết kế đồ gá máv cất kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên mân Cơ khí chế tạo máy góp phấn đảm bào và nâng cao hiệu quà kinh tề cùa ngành cơ khí phù hợp với điều kiện sàn xuất hiện tại và xu hướng phát triên tất yếu. Cuốn ĐỒ gá cơ khí hóa vá tự động hóa trình bày những vấn dề cơ bàn sau dây Chương l. Thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy công cụ vạn năng thông thường Chương 2. Dụng cụ phụ Chương 3. Đồ gá lắp ráp Chương 4. Dồ gá kiếm tra Chương chuẩn hóa và linh hoạt hóa trang bị cóng nghệ Chương 6. Trang bị cóng nghệ dùng trong dày chuyển gia công linh hoạt và tự dộng hóa FMS ị. Cuốn sách cũng có thể làm lài liệu tham khảo đối với kỹ sư cán bộ quân lý và nhân viên kỹ thuật trong ngành Cơ khí. Nổ do nhóm giáo viên Bộ môn Cóng nghệ chế tạo máy ị khoa Cơ khí trường Đại hục Bách khoa Ha Nội biên soạn. Chúng tôi xin trân trọng câm ơn những ý kiến xây dựng cho cuốn sách dê nội dung cùa nó hoàn thiện hơn trong lấn xuất bàn sau. Các ý kiến dóng góp xin gửi về Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN