TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản lý tiến trình

Bài giảng Quản lý tiến trình trình bày các nội dung chính sau: Phân biệt tiến trình và tiểu trình, so sánh các thuật toán điều phối tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Môn học Hệ điều hành 1 https tailieudientucntt Phân biệt tiến trình và tiểu trình So sánh các thuật toán điều phối tiến trình https tailieudientucntt 2 https tailieudientucntt 3 Tiến trình là một chương trình đang được thực thi Một tiến trình cần sử dụng các tài nguyên CPU bộ nhớ tập tin thiết bị nhập xuất để hoàn tất công việc của nó https tailieudientucntt 4 Tạo tiến trình Khởi động hệ thống Người dùng kích hoạt một chương trình Một tiến trình tạo một tiến trình khác Unix Linux exec fork Windows CreateProcess Cây tiến trình Unix Linux các tiến trình cha con có mối quan hệ chặt chẽ Windows các tiến trình cha con độc lập với nhau https tailieudientucntt 5 Dừng tiến trình Xử lý xong lệnh cuối cùng hay gọi lệnh kết thúc Unix Linux exit Windows ExitProcess Một tiến trình yêu cầu dừng một tiến trình khác Unix Linux kill Windows TerminateProcess Điều gì xảy ra nếu tiến trình nạn nhân vẫn chưa muốn chết Do lỗi chương trình https tailieudientucntt 6 Nhận CPU running ready Rs Rs Trả CPU CPU CPU blocked Chờ resource Nhận resource Rs CPU CPU-bound process IO-bound 7 https tailieudientucntt process Vào Thoát ready queue CPU Disk 1 disk queue Disk 2 Network network queue I O other I O queue https tailieudientucntt 8 Định danh Process ID pid Trạng thái tiến trình State Ngữ cảnh tiến trình State details Trạng thái CPU Bộ xử lý cho máy nhiều CPU Context Bộ nhớ chính IP Mem Files Tài nguyên sử dụng tạo lập Thông tin giao tiếp Relatives Tiến trình cha tiến trình con Dad children Độ ưu tiên Scheduling statistic Thông tin thống kê Process control Block PCB 9 https tailieudientucntt Excel Visual C CDplayer Winword https tailieudientucntt 10 Tiến trình 1 Tiến trình 2 Tiến trình 3 Điều phối như thế nào CPU Hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN