TAILIEUCHUNG - Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thế chấp tàu biển việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nang Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nang Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp gửi hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ quan sau Nộp hồ sơ 1. Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí đề nghị Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nang - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp Giấy chứng nhận Giải quyết 2. đăng ký tàu biến không thời hạn thủ . . . . .í - - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biến bản chính 2. Hợp đồng thế chấp tàu biến bản chính Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biển Nghị định số 29 2009 NĐ-CP ng. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không Phụ lục VIII MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN Ban hành kèm theo Nghị định số 29 2009 NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN