TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi tên tàu biển

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi tên tàu biển', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi tên tàu biển Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng Cơ quan phối hợp nếu có Không. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 5 mức thu đưng ký chính thức đối với tàu có dung tích đăng ký dưới 500 GT là đồng GT-lân mức thu tối Phí đăng thiểu không dưới đồng từ 1. ký tàu 501 đến GT là đồng GT-biển lân từ 1601 GT đến là đồng GT-lân trên là đồng GT lân. Quyết định số 84 2005 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp gửi hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN