TAILIEUCHUNG - Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cơ quan đkkd giám sát việc triệu tập và họp đại hội dồng cổ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trước khi DN họp đại hội cổ đông. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Cử đại diện dự họp Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cổ đông nhóm cổ đông có quyền đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh giám sát trình tự thủ tục triệu tập tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập. Ít nhất 3 ngày trước khi họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ hợp lệ cho phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi Quy Nhơn yêu cầu giám sát họp Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Sau khi xem xét hồ sơ nếu đúng quy định phòng ĐKKD cử đại diện giám sát trình tự thủ tục tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc chương trình họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Một ngày sau khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông đại diện Phòng đăng ký kinh doanh có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp nhận định về tính hợp pháp của trình tự thủ tục tiến hành họp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị giám sát họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty 1. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Danh sách cổ đông nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông gồm họ và tên đối với cá nhân tên và địa chỉ trụ sở chính đối với pháp nhân số cổ phần phổ thông và tỷ lệ sở hữu ngày và số đăng ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN