TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ

Khái niệm: Rủi ro (Risk) trong kinh tế là những tác hại bất thường xẩy ra mà các hệ thống không thế lường trước nhưng phải chấp nhận để xử lý. | QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ 1. Khái niệm Rủi ro Risk trong kinh tế là những tác hại bất thường xẩy ra mà các hệ thống không thế lường trước nhưng phải chấp nhận để xử lý. 2. Nguyên nhân của các rủi ro. Nguyên nhân chủ quan. Các rủi ro yếu tố chủ quan của các hệ thống kinh tế doanh nghiệp nhà nước là những rủi ro mà lẽ phần lớn người ta có thể ngăn ngừa nếu biết lo liệu trước đó là - Do các hành vi xấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý gây ra tham nhũng lộng hành ác ý thiển cận không biết nhìn xa trông rộng chủ quan sai trái mạo hiểm thiết luận cứ khoa - Do sự thiếu đồng thuận chủ quan hoặc khách quan trong nội bộ những người lao động các thành viên của hệ thống xung đột tạo ra. Mâu thuẫn lợi ích tệ nạn xã hội vv. Nguyên nhân khách quan Do sự phản ứng của các hệ thống khác về sự không đồng thuận trong quá trình phát triển cạnh tranh đố kỵ lo ngại hiểu lầm đối lập quyền lợi và ý thức hệ thái độ bất trường của các nhân vật lãnh đạo và quản lý của các hệ thống khác bị hệ thống khác lừa đảo vv. Do thiên nhiên và sự hành động không gặp may mắn của con người gây ra động đất bão lụt núi lửa ô nhiễm môi trường rò rỉ nhà máy điện nguyên tử tai nạn lao động bố trí nhầm cán bộ quản lý gặp kẻ bất thường trong quan hệ vv. 3. Phương pháp xử lý rủi ro. Khái niệm Các phương pháp xử lý rủi ro trong kinh tế là tổng thể các cách thức các biện pháp có thể có chủ thể quản lý kinh tế loại bỏ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất các tác hại của rủi ro. 3. 2 Phương pháp Phương pháp loại bớt nguyên nhân. Đây là phương pháp xử lý rủi ro chủ động và tích cực bằng cách loại bỏ tối đa các nguyên nhân gây ra rủi ro mà hệ thống có thể tránh được đó là - Thứ nhất hệ thống phải có được đường lối chủ trương chiến lược phát triển đúng đắn quy tụ được mọi người trong hệ thống tăng cường tính đồng thuận. - Thứ hai người lãnh đạo phải thực sự có uy tín và làm việc có hiệu quả cao. Đồng thời có một ê kíp quản lý thích hợp. - Thứ ba sự tranh chấp quyền lợi giữa các thành