TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi Giấy giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi giấy giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi Giấy giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi 1. đề nghị Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư tới Cục HKVN. Cục HKVN xem xét thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức Giải quyết cá nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo 2. r thủ tục luật định nếu thiếu và ra văn bản chấp thuận việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận trong đó nội dung đăng ký thay đổi liên quan đến Sửa đổi Điều lệ hoạt động Điều lệ vận chuyển 1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thay đổi mô hình tổ chức Thay đổi người đại diện theo pháp luật thành viên bộ máy điều hành Các tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong Giấy chứng 2. nhận nếu có Số bộ hồ sơ 01 bộ gồm 09 bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN