TAILIEUCHUNG - Hợp đồng cho mượn tài sản

Biểu mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN ., ngày .tháng .năm Tại (địa điểm): Chúng tôi gồm có: - Bên A (Bên cho mượn) Họ tên: Sinh năm: . Tại: CMND số: Cấp ngày: Tại: Cư trú tại: . - Bên B (Bên đi mượn) Họ tên: Sinh năm: Tại: CMND số: Cấp ngày: Tại: Cư trú tại: Hai bên thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn như sau: Điều 1: Đối tượng của hợp đồng Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng sử dụng như sau (có thể mô tả đặc điểm tài sản, còn sử dụng bao nhiêu %, nếu là nhà thì có mấy phòng, diện tích sử dụng chính, phụ, diện tích đất ) Điều 2: Thời hạn của hợp đồng Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là (ngày, tháng, năm cụ thể), được tính từ ngày đến ngày .) Khi cần trong thời hạn hợp đồng, bên A có thể lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên A trước ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như: Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình. Điều 3: Nghĩa vụ của 2 bên 1. Nghĩa vụ của bên A - Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản. - Lưu ý cho bên B khi sử dụng tài sản (những khả năng xảy ra nguy hiểm ) - Nêu các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sữa chữa trong quá trình sử dụng 2. Nghĩa vụ của bên B - Trong thời hạn mượn, bên B có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng đúng mục đích của tài sản, chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng (nếu xảy ra), không được tự ý thay đổi trạng thái của tài sản. - Không được cho người khác mượn lại, nếu không có ý kiến đồng ý của bên A. - Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu mượn các tư liệu sản xuất) về các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để bảo đảm giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn cho mượn. - Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ tùng, phụ kiện của nó, nếu làm mất phải tìm mua thay thế Điều 4: Trách nhiệm vi phạm hợp đồng - Trách nhiệm của bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi đã cho mượn tài sản. - Bên B vi phạm nghĩa vụ thì (xử lý như thế nào, trường hợp để mất mát, hư hỏng tài sản thì phải chịu trách nhiệm gì?) Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày . đến ngày Hợp đồng này được lập thành bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ bản. Gửi người làm chứng hoặc cơ quan chính quyền cấp bản (nếu cần). ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Ký tên Ký tên Họ và tên Họ và tên Xác nhận của người (hoặc cơ quan) làm chứng. 1. 2. 3. DANH BA LUAT SU VIET NAM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN