TAILIEUCHUNG - CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KHÁCH HÀNG

Triết lý về khách hàng: là các quan điểm cơ bản phải biết về khách hàng .Mọi nhu cầu của khách hàng nói chung đều hợp lý mà người bán cần đáp ứng cho hàng mong muốn mua được sản phẩm có chất lượng, cách bán thuận tiện; tức là kinh tế thị trường thì phải có cạnh tranh .Khách hàng mong muốn người bán phải quan tâm đến lợi ích của họ, tức là trong kinh doanh thời nay phải có chữ tín, phải có trách nhiệm với khách hàng về sản phẩm của mình ngay cả sau. | CAC QUAN DIEM CO BAN VE KHACH HÄNG Triet ly ve khäch häng la cac quan diem co ban phäi biet ve khach hang nhu Moi nhu cau cua khaeh hang noi chung deu hop ly ma ngubi ban can dap ung cho ho tuc la Khach hang la ba hoang Chi nen ban cai thi trubng can hon la cai minh co Khach hang mua möt sän phäm nao do la vi sän phäm do phu hop vbi tri tubng tuong cua ho Khach hang mong muön mua duoc sän phäm co chät luong giap häi chung cach ban thuan tien tuc la kinh te thi trubng thi phäi co canh tranh de dap ung 3 yeu cau tren Khach hang mong muön ngubi ban phäi quan täm den loi ich cua ho tuc la Trong kinh doanh thbi nay phäi co chü tin Phäi co trach nhiem vbi khach hang ve sän phäm cua minh ngay cä sau khi ban cho ho. THI TRÜÖNG VÄ CO CHE THI TRÜÖNG 1. Thi trubng - Theo nghia röng thi trubng la noi chuyen giao quyen sb hüu sän phäm va hoäc tien te nhäm muc dich thoä man nhu cau cua hai phia cung va cau ve möt loai sän phäm nhät dinh theo cac thöng le hien hanh tu do xac dinh rö sö luong va gia cä can co cua sän phäm. - Theo nghia hep thi trubng la tong the cac khach hang tiem än cung co möt yeu cau cu the nhung chua duoc dap ung va co khä näng tham gia trao doi de thoä man nhu cau do. 2. Co che thi trubng Là tổng thể các nhân tố cung cầu giá cả thị trường các quan hệ cơ bản vận động dưới sự chi phối của các quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận. Đặc trưng của cơ chế thị trường Các vấn đề có liên quan đến sự phân bố sử dụng các nguồn tài nguyên sản xuất khan hiếm về cơ bản được quyết định bởi các quy luật kinh tế thị trường mà cốt lõi là quy luật cung cầu. Tất cả các mối quan hệ kinh tế thị trường đều được tiền tệ hoá. Động lực chính phát triển kinh tế được biểu hiện tập trung ở mức lợi nhuận thu được. Tự chọn phương án sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm tử hai phía cung và cầu Cạnh tranh là môi trường động lực phương tiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Nhà kinh doanh là nhân vật trung tâm và khách hàng chi phối người bán .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN