TAILIEUCHUNG - Cơ bản về lập trình C_ Phần 4

Trong phần này mình sẽ đi tìm hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong C như : if, while, for. | Cơ bản về lập trình C _ Phần 4 Nguồn Trong phần này mình sẽ đi tìm hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong C như if while for. Cấu trúc có điều kiện IF Nếu giá trị biểu thức khác không thì câu lệnh sẽ được thực hiện Cấu trúc if biểu thức câu lệnh hay if biểu thức câu lện 1 câu lệnh 2 Câu lện n Còn nếu điều kiện sai thì các câu lệnh dưới if sẽ không được thực hiện Ví dụ unsigned int i j if i 100 j Ngoài ra chúng ta còn sử dụng cấu trúc if - else. Nếu biểu thức trong if không đúng thì nó thực hiện câu lệnh dưới esle if biểu thức câu lệnh 1 câu lệnh 2 câu lệnh n else câu lệnh 1 câu lệnh 2 . câu lệnh n Chú ý -Trong C các biểu thức điều kiện ngoài biểu thức quan hệ có thể là một biểu thức số nếu giá trị biểu này bằng 0 sẽ nhận giá trị sai nếu khác không nhận giá trị đúng - Trước ELSE mà chỉ có 1 câu lệnh thì kết thúc lệnh phải có dấu của lệnh if - Biểu thức điều kiện phải đặt giữa Các điều kiện lồng nhau if biểu thức 1 lệnh 1 else biểu thức 2 lệnh 2 else biểu thức 3 lệnh 3 else lệnh n Cấu trúc vòng While Dạng của nó như sau while điều kiện statement while 1 Tạo vòng lặp mãi mãi rất hay đùng trong lập trình VXL .Chương trình chính sẽ được viết trong dấu ngoặc. Vòng lặp do-while Dạng thức do statement while điều kiện do x cho nay cac ban co the viet nhieu cau lenh while x 20 tăng giá trị của x cho đến khi x 10 Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi statement được thực hiện vì vậy statement sẽ được thực hiện ít .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN