TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC ÁP DỤNG TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Bản chất và đặc điểm dạy và học trong học chế tín chỉ : Hiện tồn tại hai mô hình giáo dục: 1- Lấy thầy giáo làm trung tâm: dạy làm chính, thuộc bài của thày là giỏi. 2- Lấy người học làm trung tâm: học làm chính, tự chiếm lĩnh được kiến thức mới là giỏi. Sự khác biệt giữa hai mô hình trên về dạy và học lấy giáo viên làm trung tâm và học viên làm trung tâm được tóm tắt trong bảng sau: Giáo viên làm trung tâm Kiến thức được truyền thụ từ Truyền. | PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC ÁP DỤNG TROnG học chế tíN cHỉ Lê Đức Ngọc Đại học Quốc gia Hà Nội I. Bản chất và đặc điểm dạy và học trong học chế tín chỉ Hiện tồn tại hai mô hình giáo dục 1- Lấy thầy giáo làm trung tâm dạy làm chính thuộc bài của thày là giỏi. 2- Lấy người học làm trung tâm học làm chính tự chiếm lĩnh được kiến thức mới là giỏi. Sự khác biệt giữa hai mô hình trên về dạy và học lấy giáo viên làm trung tâm và học viên làm trung tâm được tóm tắt trong bảng sau Giáo viên làm trung tâm Học viên làm trung tâm Truyền thụ kiến thức Kiến thức được truyền thụ từ giáo viên đến học viên theo những gì giáo viên nói được tiếp thu và được học bởi học viên Kiến thức xây dựng được từ người học qua việc thu thập tổng hợp và tích hợp thông tin với các kỹ năng như điều tra trao đổi cũng như tư duy phê phán và tư duy sáng tạo Sử dụng kiến thức Nhấn mạnh lĩnh hội kiến thức thường là nhớ thông tin ngoài bối cảnh thực tế mà kiến thức được sử dụng Nhấn mạnh sử dụng và trao đổi kiến thức có hiệu quả nhằm vào những vấn đề mà giống như sẽ gặp trong đời sống thực Vai trò của giáo viên Giáo viên là người cung cấp thông tin ban đầu và kiểm tra kết quả học tập Giáo viên là người huấn luyện và thúc đẩy việc học. Cả hai giáo viên và học viên cùng đánh giá kết quả học tập Kiểm tra đánh giá Kiểm tra đánh giá được sử dụng để đánh giá kết quả học tập Kiểm tra đánh giá được sử dụng đẻ khảo sát vấn đề và thúc đẩy việc học sâu hơn ngoài đánh giá kết quả học tập Văn hoá học Văn hoá học là cạnh tranh và cá thể hoá Văn hoá học là hợp tác cộng tác và trợ giúp Jonathan PhD. Nishiyamato Gakuen and Hakoho Womens College Nara Japan. Changing Winds and Shifting Sands From Teacher-centred to Learner-centred Institution. CDT Link July 2004 No2 68 Bản chất của học chế tín chỉ là thực hiện một qui trình đào tạo 1- Tất cả vì người học cách tốt nhất đáp ứng các mong muốn của người học khi học đại học. 2- Mang lại hiệu quả chất lượng hiệu suất đào tạo cao - Chất lượng cao vì đáp ứng yêu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN