TAILIEUCHUNG - BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu | BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU Tờ số Hợp đồng gia công số . Phụ kiện hợp đồng gia công số . Bên thuê . Bên nhận . Mặt hàng . Đơn vị Hải quan làm thủ tục . hạn. hạn. Địa chỉ. Địa chỉ. Số lượng. Mã hàng ĐV tính Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tổng cộng Ghi chú Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ký tên đóng dấu . Người lập biểu BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠM NHẬP Tờ số Hợp đồng gia công số .ngày Phụ kiện hợp đồng gia công số .ngày Thời hạn. Thời hạn. Bên thuê .Địa chỉ. Bên nhận .Địa chỉ. Mặt hàng .Số lượng. Đơn vị Hải quan làm thủ tục . Tên máy móc thiết bị tạm nhập ĐV tính Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tổng cộng Ghi chú Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ký tên đóng dấu . Người lập biểu BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số . Hợp đồng gia công số .ngày Phụ kiện hợp đồng gia công số .ngày Thời hạn. Thời hạn. Bên thuê .Địa chỉ. Bên nhận .Địa chỉ. Mặt hàng .Số lượng. Đơn vị Hải quan làm thủ tục . Tên nguyên liệu ĐV tính Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày . Tờ khai số ngày Tổng cộng Ghi chú Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ký tên đóng dấu . Người lập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.