TAILIEUCHUNG - Sinh tự động trigger trên ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ anchor modeling trong SQL server

Bài viết đề xuất nghiên cứu can thiệp mã nguồn của Anchor Modeling để sinh các bảng dữ liệu chứa kết quả thực thi các khung nhìn cuối và các hàm; sinh tự động các trigger trong ngôn ngữ T-SQL thực hiện cập nhật gia tăng đồng bộ kết quả được chứa trong các bảng đó. Khi đó, người dùng có thể đọc dữ liệu ở một thời điểm trong quá khứ hoặc hiện tại từ các bảng thay vì thực thi các khung nhìn và hàm. | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 9 Cần Thơ ngày 4-5 8 2016 DOI SINH TỰ ĐỘNG TRIGGER TRÊN NGÔN NGỮ T-SQL HỖ TRỢ ANCHOR MODELING TRONG SQL SERVER Nguyễn Trần Quốc Vinh1 Huỳnh Xuân Hiệp2 Trần Đăng Hưng3 Hoàng Ngọc Hiển4 Nguyễn Văn Vương1 1 Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng 2 Trường Đại học Cần Thơ 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 4 Trường Đại học Bạc Liêu ntquocvinh@ hxhiep@ hungtd@ hnhien@ nvvuong@ TÓM TẮT Phương pháp thao tác dữ liệu INSERT UPDATE DELETE truyền thống chỉ cho phép truy cập dữ liệu ở thời điểm hiện tại. Anchor Modeling cho phép truy cập đến dữ liệu toàn cảnh ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ thông qua các khung nhìn và các hàm do người dùng định nghĩa. Các khung nhìn và hàm này sử dụng các truy vấn SELECT bao gồm phép nối ngoài và hàm gộp MAX. Về ý tưởng khung nhìn chỉ mục hoá của SQL Server có thể hỗ trợ để cải thiện hiệu năng. Tuy nhiên SQL Server không hỗ trợ khung nhìn chỉ mục hoá với phép nối ngoài và hàm MAX. Công trình này đề xuất nghiên cứu can thiệp mã nguồn của Anchor Modeling để 1 sinh các bảng dữ liệu chứa kết quả thực thi các khung nhìn cuối và các hàm 2 sinh tự động các trigger trong ngôn ngữ T-SQL thực hiện cập nhật gia tăng đồng bộ kết quả được chứa trong các bảng đó. Khi đó người dùng có thể đọc dữ liệu ở một thời điểm trong quá khứ hoặc hiện tại từ các bảng thay vì thực thi các khung nhìn và hàm. Kết quả thử nghiệm theo nhiều kịch bản khác nhau cho thấy cách tiếp cận của nghiên cứu này mang lại hiệu quả cao. Từ khóa Anchor modeling can thiệp mã nguồn dữ liệu trong quá khứ sinh tự động trigger T-SQL I. GIỚI THIỆU Dữ liệu tiến hoá là dữ liệu thường xuyên có sự thay đổi về nội dung cấu trúc các ràng buộc biểu diễn nguồn gốc và tính xác thực. Cơ sở dữ liệu CSDL thông thường lưu trữ dữ liệu và cho phép tìm kiếm trên đó. CSDL thời gian temporal database là CSDL lưu trữ dữ liệu trong quá trình