TAILIEUCHUNG - TIỂU LUẬN "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC"

Trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI, vấn đề Học phải là học cách học (Phương pháp) và vấn đề Dạy phải là dạy cách học cho người học. Đặc biệt, ở trường đại học khi người học là “một thành viên” của xã hội – Sinh viên, Học viên . Bài viết này nhằm hướng đến đối tượng là những học viên ở các lớp cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục. | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGƯỜI THẦY - NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU PHỐI MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ ĐẶNG XUÂN SƠN Giảng viên khoa Sư Phạm Trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI vấn đề Học phải là học cách học Phương pháp và vấn đề Dạy phải là dạy cách học cho người học. Đặc biệt ở trường đại học khi người học là một thành viên của xã hội - Sinh viên Học viên . Bài viết này nhằm hướng đến đối tượng là những học viên ở các lớp cán bộ quản lý CBQL giáo dục. Tuy nhiên trong chừng mực nào đó nó cũng có những ý nghĩa nhất định đối với việc đổi mới phương pháp dạy học PPDH trong khối sinh viên đại học nói riêng và Trường Đại học Tiền Giang nói chung. 1. Mở đầu Đổi mới PPDH- môt cách hiểu Có thể hiểu và nên hiểu đổi mới PPDH với các mức độ sau đây - Là sự cải tiến hoàn thiện các PPDH đang sử dụng để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của dạy học - Là việc bổ sung phối hợp nhiều PPDH để khắc phục mặt hạn chế của các PPDH đang sử dụng nhằm đạt được mục tiêu dạy học đề ra - Là sự thay đổi PPDH đang sử dụng bằng các PPDH mới tối ưu kết hợp với việc sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện từ đó hình thành nên các kiểu Dạy-Học mới với mong muốn đem lại hiệu quả cao hơn. Cho dù đổi mới ở mức độ nào thì việc dạy - học cũng phải hướng đến Dạy - Học lấy học sinh làm trung tâm với các tiêu chí sau đây Thứ nhất Người dạy phải luôn luôn hướng đến người học nắm được đặc điểm kiểu tư duy của người học dạy cho người học cái họ cần giáo dục cần xã hội cần chứ không phải chỉ dạy cái mình có. Thứ hai Hoạt động hóa người học - giao việc bằng nhiều phương thức tạo điều kiện buộc người học làm việc người học phải là người chủ động chiếm lĩnh tri thức bằng nhiều con đường khác nhau - Tự mình chuyển chỗ ở của khái niệm từ quê hương thứ nhất tới quê hương thứ hai - Tâm hồn mình. Thứ ba Hợp tác giữa các thành viên - Đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa cá nhân với cá nhân cá nhân với tập thể trong dạy học Người xưa có nói Học thầy không tày học bạn Thứ tư Thực hiện có hiệu quả học đi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN