TAILIEUCHUNG - Đề tài: Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường

BVMT là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển, kinh tế của tất cả các cấp, các nghành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH. | Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường GV hướng dẫn: Hồ Thị Lam Trà Nhóm SV thực hiện: Tổ 4 Lớp QTKD52B Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường (BVMT) Bốn quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ môi trường. Tám giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi trường nước ta hiện nay. Bốn quan điểm cơ bản của Đảng về BVMT. BVMT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. BVMT là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển, kinh tế của tất cả các cấp, các nghành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH. Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên nhân chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiểm, cải thiện MT và bảo tồn thiên nhiên. Kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong BVMT và phát triển bền vững. Tám giải pháp để thực hiện c/tác BVMT nước ta trong gđ hiện nay. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và các phòng trào quần chúng BVMT. Hoàn chỉnh hệ thống văn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN