TAILIEUCHUNG - Cơ bản về lập trình C_ Phần 1

Để lập trình được vi điều khiển ta phải biết được 2 ngôn ngữ thông dụng nhất hiện nay là C và ASM với hai loại ngôn ngữ này ta có thể lập trình điều khiển được các dòng vi điều khiển | Cơ bản về lập trình C_ Phần 1 Nguồn Để lập trình được vi điều khiển ta phải biết được 2 ngôn ngữ thông dụng nhất hiện nay là C và ASM với hai loại ngôn ngữ này ta có thể lập trình điều khiển được các dòng vi điều khiển. ở đây tôi chỉ giới thiệu với các pác về ngôn ngữ lập trình C thôi Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ bậc cao nó hơn hẳn ASM nhưng nó được ra đời sau. Ngôn ngữ C thì cần phải hiểu bản chất của nó chứ không như ASM nên thế các pác phải học lý thuyết về ngôn ngữ C trước đã. Các từ khóa trong C Những từ khóa sau đây không được dùng làm tên biến hay tên hàm auto break case char continue default do double else extern float for goto if int long register return short sizeof static struct switch typedef union unsigned while. Ngoài ra còn nhưng từ khóa đặc biệt khác như là void const enum volatige Các kiểu khai báo biến trong C Tên biến Số bit Số byte Giá trị Char 8 1 -128 đến -127 unsigned char 8 1 0 đến 255 short 16 2 -32769 đến 32767 unsigned short 16 2 0 đến 65535 int 16 2 -32768 đến 32767 unsigned int 16 2 0 đến 65535 long 32 4 unsigned long 32 4 0 đến 4 294 697 295 ví dụ Khai báo một biến là unsigned char x biến này là biến kí tự được nhận giá trị từ 0 đến 255 Mặt khác khi khai báo biến ta có thể gán luôn giá trị vào cho biến như unsigned char x 0 và cũng có thể khái bào biến cùng 1 lúc như unsigned int x y x Lời giải thích Tùy theo mặc định trong C không cho phép ta cho các lời giải thích lòng vào với nhau. Để lồng cái này thì tôi không biết Các pác thông cảm Lời giải thích dài Được đặt giữa dấu và Lời giải thích ngắn Được đặt sau dấu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN