TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài tự do

Học sinh hiểu cách tìm và chọn nội dung đề tài để vẽ tranh - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh theo ý thích. - Học sinh quan tâm đến cuộc sống xung quanh. | Vẽ tranh Đê tài tự do I- Mục tiêu - Học sinh hiểu cách tìm và chọn nội dung đề tài để vẽ tranh - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh theo ý thích. - Học sinh quan tâm đến cuộc sống xung quanh. II- Chuẩn bi đồ dùng dạy hoc 1- Giáo viên - Sưu tầm hình ảnh về các đề tài khác nhau để so sánh. - Bài vẽ của học sinh các lớp trước 2- Hoc sinh - Tranh ảnh về các đề tài. - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt đông dạy - hoc chủ yếu A- ổn đinh tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt đông 1 Tìm chọn nội dung đề tài - Giáo viên giới thiệu hình ảnh gợi ý học sinh nhận xét để các em nhận ra Tranh vẽ về đề tài gì Em thích vẽ về đề tài nào - Giáo viên yêu cầu một vài học sinh chọn nội dung và nêu lên các hình ảnh chính phụ sẽ vẽ ở tranh. Hoạt đông 2 Cách vẽ tranh Tìm chọn nội dung đề tài định vẽ. Vẽ phác các hình ảnh chính phụ Vẽ hoàn chỉnh Vẽ màu sao cho nổi bật trọng tâm bài vẽ. - Giáo viên cho các em xem một số bài vẽ về các đề tài khác nhau của lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt đông 3 Thực hành Bài tập Vẽ một bức tranh theo ý thích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành Tìm nội dung và cách thể hiện khác nhau. Hoạt đông 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét và xếp loại theo cảm nhận riêng. - Giáo viên khen ngợi động viên những học sinh học tập tốt. Dặn dò - Vẽ tranh theo ý thích vào khổ giấy A3 - Tự chọn các bài vẽ đẹp trong năm chuẩn bị cho trưng bày kết quả học tập cuối .