TAILIEUCHUNG - Sự khác nhau giữa haven’t và don’t have

Sự khác nhau giữa haven’t và don’t have Người ta dùng “I haven't” và đôi khi lại dùng “I don't have”. Vậy khi nào dùng “I haven’t” và khi nào dùng “I don’t have”. | Sự khác nhau giữa haven t và don t have Người ta dùng I haven t và đôi khi lại dùng I don t have . Vậy khi nào dùng I haven t và khi nào dùng I don t have . Have là một động từ thú vị bởi vì nó được dùng với nhiều chức năng và ý nghĩa khác nhau. 1. Các chức năng của have - Have giữ chức năng là trợ động từ ví dụ trong thì hiện tại hoàn thành như I have seen that film. Tôi đã xem bộ phim đó rồi . Have trong trường hợp này thực sự không có chức năng ngữ nghĩa gì mà chỉ trợ giúp cho động từ chính see. Một số trợ động từ khác cũng được dùng tương tự ví dụ như Do you have a pen Cậu có cái bút nào không Trong trường hợp này do là trợ động từ và nó không chứa chức năng ngữ nghĩa nào. - Have giữ chức năng là động từ chính ví dụ trong câu Do you have a pen thì have mang nghĩa là có. Do đó chúng ta nên nhớ là có những trường hợp have là trợ động từ nhưng cũng có lúc nó lại là động từ chính. 2. Sự khác biệt giữa I haven t và I don t have . Khi chúng ta dùng I don t have chúng ta dùng have như một động từ chính với nghĩa là CÓ ví dụ - I don t have a car. Tôi không có ô tô

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    13    0    20-01-2021