TAILIEUCHUNG - Sự khác nhau khi dùng các giới từ

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của bạn là cả hai cách hỏi: What day is your birthday? và On what day is your birthday?, đều được và đều được dùng khá phổ biến. Tuy nhiên, có sự khác nhau nhỏ giữa hai dạng câu hỏi này; sự khác nhau đó là ở mức độ trịnh trọng hay không. Nếu chúng ta muốn dùng câu với ngữ pháp rất trịnh trọng, chúng ta sẽ nói: On what day is your birthday?. | Sự khác nhau khi dùng các giới từ Những câu hỏi sau câu nào đúng 1. What day is your birthday 2. On what day is your birthday 3. What day is the Christmas party 4. On what day is the Christmas party Trả lời Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của bạn là cả hai cách hỏi What day is your birthday và On what day is your birthday đều được và đều được dùng khá phổ biến. Tuy nhiên có sự khác nhau nhỏ giữa hai dạng câu hỏi này sự khác nhau đó là ở mức độ trịnh trọng hay không. Nếu chúng ta muốn dùng câu với ngữ pháp rất trịnh trọng chúng ta sẽ nói On what day is your birthday . Chúng ta nói như vậy vì câu trả lời sẽ là It is on Tuesday tức là trong câu trả lời có giới từ on . Tuy nhiên đây là một ví dụ về một nguyên tắc ngữ pháp vốn không gò bó lắm vì trong tiếng Anh hàng ngày và trong các ngữ các ít trịnh trọng hơn hầu hết mọi người sẽ nói What day is your birthday Việc bỏ không cần dùng tới giới từ là rất phổ biến và cũng là cách nói được chấp nhận rộng rãi. Bạn cũng nghe hỏi What day is your birthday on Và đây là cách hỏi ít trịnh trọng hơn nhưng cũng được dùng thường xuyên. Sau cùng cả hai cách hỏi mà bạn nêu ra ở một mức độ nào đó đều liên quan tới thời gian xảy ra một sự kiện nào đó và trong trường hợp ấy một cách dùng rất phổ biến là dùng when thay vì dùng what . Ví dụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN