TAILIEUCHUNG - The conditionals ( Thể điều kiện) I)

The conditionals ( Thể điều kiện) I) Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb. | The conditionals Thể điều kiện wirt English Grammar in Use THIRD EDITION Cambridge A self-study _ rtfCfifKe and xact e . book ÍCH . intermediate students of ÉngUi Raymond Murphy I Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại hay 1 sự thật luôn luôn đúng ta dùng cấu trúc If S Simple Present S will Simple Present modal Verb. VD If I work late I get tired. If you get wet you should change your clothes. If I have money I will buy the car. Diễn tả 1 sự thật luôn luôn đúng ở quá khứ. Ta có cấu trúc If S Simple Past S Simple Past. VD We went home early if it was foggy. b. Loại II Diễn tả 1 sự việc ko có thật ở hiện tại. Ta dùng cấu trúc If S Simple Past Past subjunctive S would V VD If I were you I would buy this car. If I had money I would buy this car. Lúc này tôi ko có tiền tôi ko thể mua xe Lưu ý Simple Past ở mệnh đề IF đối với TO BE luôn dùng WERE. Trừ văn nói c. Loại III

TỪ KHÓA LIÊN QUAN