TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Tập nặn tạo dáng nặn con vật quen thuộc

Học sinh nhận biết hình dáng đặc điểm con vật. - Học sinh biết cách nặn và nặn được con vật theo ý thích - Học sinh yêu mến các con vật. | Tập nặn tạo dáng nặn con vật quen thuộc I- Mục tiêu - Học sinh nhận biết hình dáng đặc điểm con vật. - Học sinh biết cách nặn và nặn được con vật theo ý thích - Học sinh yêu mến các con vật. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Tranh ảnh một số con vật quen thuộc - Sản phàm nặn con vật của học sinh - Đất nặn hoặc giấy màu hồ dán. 2- Học sinh - Đất nặn hoặc vở thực hành giấy màu hồ dán - Giấy nháp để lót bàn khi nặn . III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Giới thiệu bài Hoạt động 1 Quan sát nhận xét - Giáo viên dùng tranh ảnh các con vật đã chuấn bị Đây là con vật gì Hình dáng các bộ phận của con vật như thế nào Nhận xét đặc điểm của con vật Màu sắc của nó như thế nào Hình dáng của con vật khi hoạt động đi đứng chạy . thay đổi như thế nào - Giáo viên củng cố lại Xung quanh chúng ta có rất nhiều con vật khác mỗi con vật đều có một đặc điểm riêng con to nhỏ khác nhau và màu sắc khác. - Ngoài hình ảnh những con vật đã xem giáo viên yêu cầu học sinh kể thêm những con vật mà em biết miêu tả hình dáng đặc điểm của chúng. Hoạt đông 2 Cách năn con vât - Giáo viên dùng đất nặn mẫu và yêu cầu học sinh chú ý quan sát cách nặn. Nặn từng bộ phận rồi ghép dính lại. Nặn các bộ phận khác bộ phận chính con vật Thân đầu Nặn các bộ phận khác Chân tai đuôi . Ghép dính các bộ phận Tạo dáng và sửa chữa cho con vật - Nặn con vật với các bộ phận lớn gồm Thân đầu chân . từ một thỏi đất sau đó thêm các chi tiết cho sinh động. - Giáo viên cho các em xem các sản phàm để học sinh học tập cách nặn cách tạo dáng. Hoạt đông 3 Thực hành Yêu cầu - Chuấn bị đất nặn giấy lót để làm bài tập - Chọn con vật quen thuộc và yêu thích để nặn vẽ - Có thể nặn 1 hay 2 nhiều con vật rồi sắp xếp thành Gia đình con vât hoặc thành đàn các con vật