TAILIEUCHUNG - Luận văn -Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang

uỹ Hỗ trợ phát triển là một tổ chức Tài chính của Nhà nước trực thuộc Chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước. | công nghệ thông tin để quản lý vận hành và khai thác hệ thống thông tin, trong đó duy trì và phát triển nguồn nhân lực CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả đầu tư phát triển CNTT. Nhìn lại nguồn nhân lực CNTT của hệ thống Quỹ nói chung và Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang nói riêng so với các tổ chức tương tự trong hệ thống Ngân hàng , Tài chính, Thuế, Kho bạc, chúng ta thấy còn rất nhiều bất cập và đáng lo ngại. Tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang chưa có một cán bộ nào có trình độ, được đào tạo chuyên ngành CNTT. Theo quy định và yêu cầu về công việc mỗi Chi nhánh Quỹ cần có từ 1- 3 cán bộ tin học thì tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang chưa có, và trong phạm vi cả hệ thống thì mới có 41/61 Tỉnh, Thành có cán bộ trình độ đại học CNTT, các cán bộ tin học ngoài việc phụ trách tin học như quản lý, bảo trì, sửa chữa phần cứng, phần mềm, họ phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác như nhập dữ liệu, làm báo cáo, tại Chi nhánh Hà giang thì cán bộ tin học kiêm nhiệm còn phải thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ tín dụng, cho vay thu hồi nợ, đi đòi nợ dài ngày tại các địa bàn xa đơn vị làm việc, có khi đi cả tuần mới về. Chính vì vậy mà công tác này đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nó đã làm ảnh hưởng rất nhiều và làm gián đoạn công việc. Do đó Chi nhánh cần sớm tuyển dụng cán bộ để đáp ứng yêu cầu về công việc trong giai đoạn mới.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN