TAILIEUCHUNG - There is, there are, how many, how much

Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be. Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be: many/much :nhiều | There is there are how many how much to have There is there are Xét câu There is a book on the table. Câu này được dịch là Có một quyển sách ở trên bàn. Trong tiếng Anh thành ngữ There to be được dịch là có Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ to be. Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there to be many much nhiều some một vài any bất cứ cái nào many dùng với danh từ đếm được much dùng với danh từ không đếm được Ví dụ There are many books on the table. Có nhiều sách ở trên bàn nhưng There are much milk in the bottle. Có nhiều sữa ở trong chai Chúng ta dùng some trong câu xác định và any trong câu phủ định và nghi vấn. Ví dụ There are some pens on the table. Có vài cây bút ở trên bàn There isn t any pen on the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN