TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả công việc

Công tác quản trị nhân sự thành công hay không phần lớn do doanh nghiệp biết đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên. Đánh giá thực hiện công việc là cơ sở cho các hoạt động khác của quản trị nhân sự như tuyển mộ, tuyển chọn. đào tạo và phát triển. thù lao bởi vậy hoạt động này sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhân sự. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc 1. Thang đo đồ hoạ: việc đánh giá được thực hiện thông qua mẫu phiếu đánh giá. Mẫu phiếu đánh giá. | Đánh giá kết quả công việc Công tác quản trị nhân sự thành công hay không phần lớn do doanh nghiệp biết đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên. Đánh giá thực hiện công việc là cơ sở cho các hoạt động khác của quản trị nhân sự như tuyển mộ tuyển chọn. đào tạo và phát triển. thù lao. bởi vậy hoạt động này sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhân sự. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc 1. Thang đo đồ hoạ việc đánh giá được thực hiện thông qua mẫu phiếu đánh giá. Mẫu phiếu đánh giá này có tiêu thức đánh giá bao gồm các tiêu thức liên quan đến công việc. Thang đo đánh giá có thể được chia thành các thứ hạng như xuất sắc khá trung bình dưới trung bình kém. Việc xếp hạng các thang đo rất quan trọng. 2. Danh mục kiểm tra Đánh giá thông qua một mẫu phiếu đánh giá. Mẫu phiếu này mô tả về hành vi và và các thái độ có thể xảy ra trong quá trình thục hiện công việc của nhân viên. Các câu mô tả thường có giá trị ngang nhau tuy nhiên trong một số trường hợp chúng thường được cho trọng số để làm rõ mức độ quan trọng của từng câu. Người đánh giá sẽ cho điểm số phù hợp với đối tượng đánh giá của từng câu mô tả kết quả cuối cùng được tính bằng cách cộng điểm ở các câu. 3. Ghi chép các sự kiện quan trọng Đánh giá thông qua quá trình quan sát và ghi lại bằng cách mô tả hành vi xuất sắc hoặc yếu kém có liên quan đến việc thực hiện công việc của người lao động theo từng yếu tố công việc. 4. So sánh Đánh giá dựa trên sự so sánh thực hiện công việc của người lao động với đồng nghiệp của họ và tiêu thức để đánh giá tình hình thực hiện công việc nói chung. 5. Quản lý bằng mục tiêu Nhân viên và người lãnh đạo trực tiếp cùng xây dựng các mục tiêu thực hiện công việc cho thời kỳ tương lai. Khác với các phương pháp trên phương pháp này nhấn mạnh nhiều vào các kết quả thực hiện công việc mà nhân viên cần đạt được chứ không nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân đối với công việc. Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá 1. Thiên kiến Người đánh giá có xu hướng chỉ dựa vào một đặc điểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN