TAILIEUCHUNG - Tài liệu Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành với How long và thì quá khứ đơn với when since for a) Dùng thì quá khứ đơn (I do) để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó xảy ra: - A: When did it start raining? Trời bắt đầu mưa khi nào? | Thì hiện tại hoàn thành với How long và thì quá khứ đơn với when since for xảy ra a Dùng thì quá khứ đơn I do để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó - A When did it start raining Trời bắt đầu mưa khi nào - B It started raining at one o clock an hour ago. Trời bắt đầu mưa lúc một giờ cách đây 1 giờ. - A When did Tom and Ann first meet Tom và Ann gặp nhau lần đầu lúc nào - B They first meet when they were at school I a long ago. Họ gặp nhau lần đầu tiên lúc còn đi học lâu lắm rồi. Dùng thì hiện tại hoàn thành I have done I have been doing để hỏi hay nói một sự việc nào đó đã diễn ra được bao lâu tính đến thời điểm nói. - A How long has it been raining Trời mưa được bao lâu rồi - B It s been raining since one o clock for an hour. Trời mưa suốt từ một giờ đến giờ một tiếng đồng hồ nay rồi. - A How long have Tom and Ann known each other Tom và Ann quen nhau bao lâu rồi - B They ve known each other since they were at school for a long time. Họ biết nhau từ khi đi học lâu lắm rồi. b since và for. Chúng ta dùng since và for để nói một điều gì đó xảy ra được bao lâu rồi. - I ve been waiting for you since 8 o clock. - I ve been waiting for you for two o clock. Tôi đã chờ anh từ 8 giờ đến giờ suốt hai tiếng nay. Chúng ta dùng since khi nói đến một thời điểm 8 giờ Chúng ta dùng for khi nói về một thời gian 2 tiếng . Since từ for two hours 2 tiếng 10 giờ bây giờ 8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN