TAILIEUCHUNG - LỊCH SỬ NHÂN LOẠI KHÔNG DỪNG LẠI Ở CHỦ NGHĨA TƯ BẢN MÀ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

. Lê-nin từng viết, nếu hình dung lịch thế giới là con đường thẳng tắp, không có những bước quanh co, không có những bước lùi tạm thời, đôi khi rất lớn, thì không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lý luận. Lịch sử của chủ nghĩa tư bản đã như vậy. Lịch sử ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội lại | LỊCH SỬ NHÂN LOẠI KHÔNG DỪNG LẠI Ở CHỦ NGHĨA TƯ BẢN MÀ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Nguồn . Lê-nin từng viết nếu hình dung lịch thế giới là con đường thẳng tắp không có những bước quanh co không có những bước lùi tạm thời đôi khi rất lớn thì không biện chứng không khoa học không đúng về mặt lý luận. Lịch sử của chủ nghĩa tư bản đã như vậy. Lịch sử ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội lại càng như thế. Song nhân loại nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản. Xét trên bình diện lịch sử toàn thế giới cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại là mốc son chói lọi mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới mà nội dung của thời đại mới này theo . Lê-nin là xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và các tàn tích của nó thiết lập những cơ sở của xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Đây là một quá trình lịch sử lâu dài nhưng tất yếu. Nó chưa bao giờ và không ở đâu lại tiến lên theo một con đường phẳng phiu thẳng tắp. 1. Phải chăng chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ Thời đại mới trong lịch sử thế giới được khởi đầu từ nước Nga một nước tư bản phát triển ở trình độ lạc hậu so với châu Âu đương thời nhưng đã mau chóng vươn lên trở thành một siêu cường - Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô-viết. Những công tích vĩ đại mà Liên Xô đã đạt được trên mọi phương diện của đời sống xã hội và trong sự nghiệp cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai là một thực tế hào hùng không thể phủ nhận. Trong suốt nhiều thập niên của thế kỷ XX chế độ xã hội chủ nghĩa được thiết lập ở một loạt nước từ châu Âu đến châu Á và sang cả Mỹ La-tinh với hơn một tỉ dân đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình thế giới đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên do những hạn chế thiếu sót của mô hình xã hội chủ nghĩa như chủ quan duy ý chí quan liêu giáo điều xem thường các quy luật kinh tế