TAILIEUCHUNG - Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát hệ giá trị của giai cấp công nhân biểu hiện trên một số khía cạnh cơ bản: lao động, công bằng, bình đẳng, sự phát triển tự do và toàn diện, phân tích những tiền đề, điều | Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội Nguồn Trong bài viết này tác giả đã phân tích một cách khái quát hệ giá trị của giai cấp công nhân biểu hiện trên một số khía cạnh cơ bản lao động công bằng bình đẳng sự phát triển tự do và toàn diện phân tích những tiền đề điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ giá trị của giai cấp công nhân. TS. Nguyễn An NinhTạp chí Triết họcTrong bài viết này tác giả đã phân tích một cách khái quát hệ giá trị của giai cấp công nhân biểu hiện trên một số khía cạnh cơ bản lao động công bằng bình đẳng sự phát triển tự do và toàn diện phân tích những tiền đề điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ giá trị của giai cấp công nhân. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề đang đặt ra trong quá trình xác lập và phát triển hệ giá trị giai cấp công nhân ở Việt Nam tác giả đã luận chứng những yêu cầu về mặt nhận thức và mặt hành động nhằm khẳng đinh và phát huy hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam đưa hệ giá trị đó trở thành một hệ giá trị xã hội. Vài nét về hệ giá trị của giai cấp công nhânTrong đời sống hiện thực cùng với sự phát triển của phương thức sản xuất công nghiệp và sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa bên cạnh những giá trị hiện tồn của nhân loại đã và đang xuất hiện một hệ giá trị mới của giai cấp công nhân. Với tư cách một hệ thống những phẩm chất phẩm giá quan niệm về chuẩn mực xã hội của một cộng đồng người hệ giá trị của giai cấp công nhân có những biểu hiện cơ bản sau Thứ nhất lao động -giai cấp công nhân xác định sự tồn tại của mình bằng lao động theo phương thức công nghiệp với những đặc trưng sản xuất bằng máy móc năng suất cao mang tính xã hội hóa tự giác và sáng tạo trên cơ sở của tri thức hiện đại và kỹ năng ngày càng hoàn thiện. Giá trị này vừa phản ánh quá trình giải phóng con người thoát khỏi tính chất cực nhọc cổ truyền của lao động vừa là tiền đề để nhân loại thoát khỏi tình trạng bóc lột lao động và lao động bị tha hóa mà các phương