TAILIEUCHUNG - Tiếng anh- những câu nói thường gặp trong giao tiếp

Tiếng anh- những câu nói thường gặp trong giao tiếp 1. After you: Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,. 2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi. Câu nói này dùng trong những trường hợp nào? | Tiếng anh- những câu nói thường gặp trong giao tiếp 1. After you Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo dùng khi ra vào cửa lên xe . 2. I just couldn t help it. Tôi không kiềm chế được Tôi không nhịn nổi. Câu nói này dùng trong những trường hợp nào Vd I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn t help it. 3. Don t take it to heart. Đừng để bụng Đừng bận tâm Vd This test isn t that important. Don t take it to heart. 4. We d better be off. Chúng ta nên đi thôi Vd It s getting late. We d better be off . 5. Let s face it. Hãy đối mặt đi Cần đối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. Vd I know it s a difficult situation. Let s face it OK 6. Let s get started. Bắt đầu làm thôi Nói khi khuyên bảo Don t just talk. Let s get .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN