TAILIEUCHUNG - Như thế nào là hạnh phúc?

Con người ở bất kỳ thời đại nào đều có chung một mục đích là theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, công cụ mà loài người đã sử dụng để tìm kiếm hạnh phúc là các quyền chính trị. Đầu tiên, người ta đòi một nền cộng hòa, chúng ta biết, tác phẩm gần như nổi tiếng nhất trong lịch sử triết học là quyển "Cộng hòa" của Plato. | Hạnh phúc Nguồn . Hạnh phúc là gì 1. Đặt vấn đề Con người ở bất kỳ thời đại nào đều có chung một mục đích là theo đuổi cuộc sống hạnh phúc công cụ mà loài người đã sử dụng để tìm kiếm hạnh phúc là các quyền chính trị. Đầu tiên người ta đòi một nền cộng hòa chúng ta biết tác phẩm gần như nổi tiếng nhất trong lịch sử triết học là quyển Cộng hòa của Plato. Một nền cộng hòa không phải là một nhà nước quân chủ mà là nhà nước của đại bộ phận dân chúng ở đấy các quyền chính trị được phân bố lên trên người dân hay nói cách khác người ta không dành cho ai một quyền quyết định tối hậu. Đó là hình thức đầu tiên mà chính quyền thuộc về tay nhân dân. Đòi một nhà nước cộng hòa tức là người dân đi tìm các quyền chính trị. Do vậy có thể nói lịch sử phát triển nhân loại là lịch sử người dân đi tìm các quyền chính trị nhưng vì quá lâu cuộc hành hương đi tìm các quyền chính trị như là một phương tiện lại trở thành mục tiêu của con người. Tuy nhiên ngay cả khi các quyền ấy đã thuộc về con người rồi mà họ vẫn không có hạnh phúc. Điều đó cho thấy con người vẫn có những nhầm lẫn trong việc nhận thức về hạnh phúc con người vẫn không nghiên cứu được một cách rành mạch không xác lập được các tiêu chuẩn chính trị của những khái niệm mang tính mục tiêu mang bản chất của đời sống như khái niệm hạnh phúc. Hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống con người mục tiêu của sự phát triển. Suy ra cho cùng tất cả ý nghĩa giá trị niềm vui của cuộc sống đều được gói gém trong khái niệm hạnh phúc. Nhưng trong quá trình đi tìm hạnh phúc con người lại khoanh khái niệm này thành những mục tiêu rất hạn hẹp và cụ thể ví dụ quy thành niềm vui hay sự thỏa mãn. Chúng ta cần hiểu rằng lịch sử nhân loại là lịch sử chỉ nêu những cảm giác một cách khách quan mà không ai phân tích và xây dựng được nội dung chính trị của các khái niệm quan trọng như Tự do Hạnh phúc. Khi chúng ta thỏa mãn dừng lại ở những khái niệm chung chung thì con người bỗng nhiên cũng mất phương hướng bởi con người không được hưởng thụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT