TAILIEUCHUNG - CÁC MÔ HÌNH THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ biến của thế giới đương đại. Đây là thành tựu chung của văn minh nhân loại chứ không phải là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, việc áp dụng và thực hiện | CÁC MÔ HÌNH THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở Việt nam Nguồn PHO . ÂKinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ biến của thế giới đương đại. Đây là thành tựu chung của văn minh nhân loại chứ không phải là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên việc áp dụng và thực hiện mô hình kinh tế thị trường trên thế giới rất phong phú đa dạng. I. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ biến của thế giới đương đại. Đây là thành tựu chung của văn minh nhân loại chứ không phải là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên việc áp dụng và thực hiện mô hình kinh tế thị trường trên thế giới rất phong phú đa dạng. Ở các nước tư bản phát triển mô hình kinh tế thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi thăng trầm tiến hóa theo thời gian cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và các quan hệ kinh tế dưới tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay là cách mạng khoa học - công nghệ. Các mô hình kinh tế thị trường của các nước này có những sự biến đổi thích nghi để tồn tại và phát triển. Trong những năm gần đây dựa theo những nét khác biệt và tương đồng người ta đã chia các mô hình kinh tế thị trường đang vận hành ở các nước tư bản phát triển trên thế giới thành 3 nhóm tiêu biểu - Mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do tiêu biểu là nền kinh tế thị trường của Mỹ Anh Ốx-trây-li-a . . - Mô hình thể chế kinh tế thị trường xã hội tiêu biểu là Đức Thụy Điển và các nước Bắc Âu khác . - Thể chế kinh tế của mô hình nhà nước phát triển tiêu biểu là nền kinh tế Pháp Nhật Bản . Ba mô hình thể chế kinh tế thị trường nêu trên có những điểm khác biệt với nhau như sau 1- Đặc điểm của mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do - Có một cơ chế thị trường tự do thuần khiết hơn so với các nền kinh tế khác. Trong mô hình kinh tế thị trường này các mối quan hệ kinh tế đều được giải quyết thông qua thị trường là chính còn sự can thiệp của nhà nước rất hãn hữu. Do đó mọi sự bất cập và thất bại

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG