TAILIEUCHUNG - Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

Giá trị đạo đức được hình thành ở mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào việc các cá nhân ấy được giáo dục và tiếp nhận những tư tưởng và các chuẩn mực đạo đức đúng đắn của xã hội. Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất | Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội Nguồn Giá trị đạo đức được hình thành ở mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào việc các cá nhân ấy được giáo dục và tiếp nhận những tư tưởng và các chuẩn mực đạo đức đúng đắn của xã hội. Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu bất biến đúng với mọi thời đại lịch sử và mọi dân tộc đã khẳng định Xét cho đến cùng mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trước đến nay đều là sản phẩm của tình hình kinh tế cửa xã hội lúc bấy giờ . Trong xã hội có giai cấp đạo đức mang tính giai cấp. Mỗi giai cấp đều có đạo đúc riêng phản ánh những quan hệ thực tiễn đang làm cơ sở cho vị trí giai cấp của mình tức là những quan hệ kinh tế mà trong đó người ta tiến hành sản xuất và trao đổi. Và theo cho đến nay không có đạo đức nào là chân chính cả nếu nói theo ý nghĩa tuyệt đối cuối cùng của nó. Tuy nhiên cũng không hề phủ nhận giá trị của các học thuyết đạo đức đối với sự phát triển xã hội. Ông cho rằng đối với đạo đức cũng như đối với tất cả các ngành tri thức khác của nhân loại nói chung người ta thấy có một sự tiến bộ đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Và thứ đạo đức hiện nay đang tiêu biểu cho sự lật đổ hiện tại biểu hiện cho lợi ích của tương lai tức là đạo đức vô sản là thứ đạo đức có một số lượng nhiều nhất nhưng nhân tố hứa hẹn một sự tồn tại lâu dài . Như vậy sự tiến bộ của đạo đức là do những giá trị đạo đức trong lịch sứ phát triển của nó tạo thành. Trong các học thuyết về đạo đức có học thuyết chỉ có giá trị thúc đẩy tiến bộ xã hội ở một thời điểm nhất định nào đó nhưng cũng có những học thuyết đạo đức có thể có giá trị lâu dài đối với sự phát triển xã hội. Vậy giá trị đạo đức là gì Dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá giá trị đạo đức Như chúng ta đã biết đạo đức với tính cách là một hình thái ý thức xã hội có thể được xem là đoàn bộ những quan niệm về thiện ác tất xấu lương tâm trách nhiệm hạnh phúc công bằng. và về những quy tắc đánh giá điều chỉnh hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN