TAILIEUCHUNG - Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh

Trong những năm cuối của thế kỷ XX, nền kinh tế của nước ta có những thay đổi đáng kể về nhiều mặt, đổi mới với việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước. Cơ chế kinh tế mới cùng xu hướng hội nhập nền kinh tế hiện nay đã đặt các doanh nghiệp nước ta và một thách thức lớn để tồn tại và phát triển đứng vững trong nền kinh tế thị trườngđòi hỏi các doanh nghiệp không. | Nhìn vào bảng sản lượng sản phẩm Công ty CK 120 giữa năm 2000 và 2001 thì thấy hầu hết các sản lượng sản phẩm của năm 2001 so với năm 2000 đều giảm đi. Riêng về hai mặt hàng của Công ty là gia công cột điện và lắp ráp xe máy năm 2000 tăng lên so với năm 1999. Cụ thể sản lượng gia công cột điện của Công ty trong năm 2000 nhiều hơn năm 1999 là 46,6 tấn tăng 95,5%. Số lượng xe máy được lắp ráp trong năm 2001 nhiều hơn năm 2000 là 2019 chiếc xe tăng 155,2%. Các mặt hàng khác đều giảm đi. Ơ đây không phải là do Công ty hoạt động sản xuất kém hiệu quả mà là do thiếu vốn lưu động nên các mặt hàng của Công ty không đảm bảo được tốc độ tăng sản lượng hàng năm. Lý do nữa là có thể là do Công ty đã dồn hết vốn lưu động vào năm 2000 để sản xuất nên sang năm 2001 Công ty chưa kịp thu hồi số vốn lại để sản xuất vì thế nên năm 2001 mức sản lượng các sản phẩm đều giảm đi so với năm trước. Mặt khác, một phần cũng do Nhà nước cấp vốn không đủ cho Công ty kinh doanh. Nhưng với phương châm lấy ngắn nuôi dài, có lúc lấy dài nuôi ngắn nên tình hình hoạt động của Công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ đều, các sản phẩm Công ty sản xuất ra vẫn liên tục được đưa ra thị trường trong cả nước.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN