TAILIEUCHUNG - Chương 4:Định mức trong xây dựng

THIẾT KẾ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY | Chương 4 THIẾT KẾ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC tHờI gian sử DụNg máy . KHÁI NIỆM . CÁC QUY ĐỊNH Khi phân loại các hình thức lao động có thể phân ra thành quá trình lao động bằng tay quá trình lao động có cơ giới hoá bộ phận công nhân làm việc có sự giúp đỡ của máy móc và quá trình cơ giới hoá bản thân máy móc tham gia nhưng xét cho cùng trong các quá trình này cũng chỉ có 2 loại đối tượng tham gia là công nhân và máy móc khi thiết kế định mức thường có 4 loại sau đây - Định mức lao động cho công nhân làm việc bằng tay thủ công . - Định mức lao động cho công nhân làm việc bằng tay có sự giúp đỡ của máy cơ giới hoá bộ phận . - Định mức thời gian sử dụng máy. - Định mức cho thợ lái máy. Để đơn giản khi áp dụng thường người ta thiết kế 3 loại định mức sau a. Định mức lao động cho quá trình làm bằng tay và cơ giới hoá bộ phận. b. Định mức bản thân máy móc định mức thời gian sử dụng máy . c. Định mức cho thợ lái máy việc định mức cho thợ lái máy rất đơn giản khi đã định mức được thời gian sử dụng máy. Tuỳ theo số thợ điều khiển của 1 máy mà định mức cho thợ lái máy. . NỘI dung các Bước TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ ĐỊNH MỨC Bất kỳ loại định mức nào cũng tiến hành theo các bước sau a. Thu thâp các tài liệu gốc - Các tài liệu đã quan sát và chỉnh lý trong đó các thời gian tác nghiệp của công nhân thời gian làm việc phù hợp với nhiệm vụ của máy đã được tính toán chỉnh lý. - Phiếu đặc tính của quá trình làm căn cứ để thiết kế điều kiện tiêu chuẩn. - Các phiếu quan sát ChANLV để xác định thời gian chuẩn bị - kết thúc thời gian bảo dưỡng của máy thời gian nghỉ giải lao và ngừng thi công. - Các tiêu chuẩn thời gian hoặc định mức gốc nếu những phần việc đã xác đinh được tiêu chuẩn thời gian hoặc thời gian chuẩn bị - kết thúc thời gian nghỉ giải lao . đã được nghiên cứu ban hành thống nhất thì coi đó là tài liệu gốc. - Các tài liệu có liên quan khác như loại công việc thang lương bậc lương của công nhân xây dựng hiện hành . b. Thiết kế điều kiện tiêu chuẩn Dựa vào các .