TAILIEUCHUNG - Cơ sở kỹ thuật điện

Tài liệu tham khảo về kỹ thuật điện | PHẦN 1 CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG 1 Mạch điện một chiều BÀI 1 Khái niệm về mạch điện một chiều I. Mục tiêu - Phát biểu được khái miệm của mạch điện một chiều - Vẽ được mô hình thay thế của mạch điện - Trang bị cho học sinh khái quát chung về mạch điện II. Nội dung chính 1. Mạch điện 1 chiều các phần tử của mạch điện 2. Kết cấu hình học cơ bản của mạch điện 3. Các đại lượng đặc trưng về mặt năng lượng 4. Mô hình mạch điện III. Hình thức hoc tâp Học trên lớp IV. Nội dung chi tiết bài 1. Mạch điện 1 chiều các phần tử của mạch điện Khái niệm Các phần tử của mạch điện Nguồn Tải Dây dẫn 2. Kết cấu hình học cơ bản của mạch điện Nhánh Nút Vòng 3. Các đại lượng đặc trưng về mặt năng lượng Dòng điện Điện áp Công suất 4. Mô hình mạch điện Sức điện động Nguồn dòng điện Điện trở Thiết lậo mô hình V. Đánh giá 1. Phương pháp đánh giá Kiểm tra viết 2. Câu hỏi ôn tập Nguồn điện là gì Tải là gì Hãy cho ví dụ về nguồn điện và tải VI. Tài liêu tham khảo 1. Kỹ thuật điện 1 Nguyễn Lân Tráng - NXBGD - 1999 2. Kỹ thuật điện 2 Trần Minh Sơ - NXBGD- 2000 BÀI 2 Các định luật Kiêchôp I. Mục tiêu - Phát biểu được hai định luật kiêchôp - Thực hiện được cách viết biểu thức theo hai định luật - Rèn luyện kỹ năng giải mạch điện II. Nôi dung chính 1. Định luật Kiêchôp 1 2. Định luật Kiêchôp 2 III. Hình thức hoc tập Học trên lớp IV. Nôi dung chi tiết bài 1. Định luật Kiêchôp 1 Phát biểu định luật Quy ước Ví dụ áp dụng 2. Định luật Kiêchôp 2 Phát biểu định luật Quy ước Ví dụ áp dụng V. Đánh giá 1. Phương pháp đánh giá Kiểm tra viết 2. Câu hỏi ôn tập Phát biểu định luật Kiêchôp 1 2 VI. Tài liêu tham khảo 1. Kỹ thuật điện 1 Nguyễn Lân Tráng- NXBGD- 1999 2. Kỹ thuật điện 2 Trần Minh Sơ - NXBGD- 2000 3. Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào- Lê Văn Doanh NXBKH -KT - 1998 BÀI 3 Các phương pháp giải mạch điên thuần trở I. Mục tiêu - Trình bày được các phương pháp giải mạch điện - Thực hiện được các phép biến đổi tương đương - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN