TAILIEUCHUNG - Chương 3: Định mức trong xây dựng

PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÍ SỐ LIỆU QUAN SÁT | Chương 3 PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÍ SỐ LIỆU QUAN SÁT Chỉnh lý số liệu là hoàn chỉnh các số liệu quan sát xử lý loại bỏ các số liệu không hợp lý mục đích cuối cùng của công việc hoàn chỉnh là tính được tiêu phí lao động trung bình cho 1 đơn vị sản phẩm phần tử bất kỳ phương pháp quan sát nào cũng tiến hành ba giai đoạn chỉnh lý. - Chỉnh lý sơ bộ kiểm tra các số liệu ghi trên các biểu mẫu cộng theo cột dòng xem có gì sai sót không - Chỉnh lý cho từng lần quan sát nhằm rút ra tiêu phí thời gian lao động cho từng lần quan sát của từng phần tử và số sản phẩm phần tử ứng với tiêu phí thời gian của từng phần tử đó. - Chỉnh lý cho các quan sát nhằm mục đích tính được tiêu phí thời gian lao động trung bình cho 1 đơn vị sản phẩm qua các lần quan sát. . phương pháp chỉnh lí số liệu quan sát bằng phương pháp chụp ẢNH ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH KHÔNG CHU KỲ . Chỉnh lý sơ bộ 1. Đối Với phiếu chụp ảnh kết hợp - Kiểm tra số đối tượng tham gia bằng cách tại mọi thời điểm bất kỳ cộng số đối tượng ghi trên các đường đồ thị đều phải bằng nhau và bằng số đối tượng tham gia lúc ban đầu. - Tính tiêu phí thời gian lao động từng phần tử để ghi vào cột 4 Tiêu phí thời gian lao động cột 4 Lị X n Li - Độ dài đoạn đồ thị tính theo phút. ni - Số đối tượng ghi trên đoạn đồ thị đó. - Tiến hành kiểm tra Số tổng cộng cột 4 Số đối tượng tham gia x thời gian quan sát trên phiếu. 2. Đối Với phiếu chụp ảnh đồ thị - Kiểm tra các đường đồ thị dành riêng cho từng đối tượng có liên tục và đúng với đường dành riêng cho đối tượng đó hay không. - Tính tiêu phí thời gian lao động của từng đối tượng tham gia ở từng phần tử để ghi vào cột 4 và cột 5 Con số ở cột 4 phải bằng độ dài đoạn đồ thị tính theo phút. - Tiến hành kiểm tra Số tổng cộng cột 5 Số đối tượng tham gia x thời gian quan sát trên phiếu 3. Đối Với phiếu chụp ảnh số - Kiểm tra và tính tiêu phí thời gian cho từng phần tử ghi vào cột 7 xem các số hiệu phần tử ở cột 4 có đúng với cột 1 hay không. - Tiến hành kiểm tra Số tổng cộng cột 3 Số tổng cộng cột 7 hay