TAILIEUCHUNG - Chương 1: Định mức trong xây dựng

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY | PHẦN I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY Chương 1 CÁC KHÁI NIỆM VÀLÍ LUẬN CHUNG . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu và quan sát các quá trình sản xuất để xây dựng định mức được tiến hành theo thời gian và không gian nhất định. Khi nghiên cứu 1 quá trình nào hay 1 mặt nào đó phải xem xét nó trong 1 tổng thể của quy trình và điều kiện sản xuất trong 1 trạng thái luôn luôn biến động phụ thuộc vào sự thay đổi của những chính sách về kinh tế hoặc ảnh hưởng của những điều kiện địa phương và tự nhiên. Nói khác đi là trên quan điểm lịch sử sẽ nghiên cứu vấn đề 1 cách biện chứng. . PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG Mỗi hình thức lao động khác nhau áp dụng phương pháp quan sát thu thập xây dựng định mức khác nhau trong khi định mức thường gặp các hình thức lao động sau 1. Lao động đơn lẻ là lao động của 1 công nhân có thể tạo ra được một sản phẩm. 2. Lao động tập thể là lao động của nhiều công nhân cũng để tạo ra một loại sản phẩm. 3. Lao động thủ công Công nhân có thể sử dụng công cụ hoặc trực tiếp làm bằng tay chân nhưng tất cả đều dùng đến năng lượng sức lực của cơ bắp để tác động vào đối tượng lao động. Ví dụ công nhân đào đất bằng cuốc xẻng vận chuyển bằng xe cút kít . 4. Lao động bán cơ giới Công nhân có sử dụng các công cụ cơ khí chạy bằng năng lượng hoặc bằng nhiên liệu nhưng phải tác động 1 phần sức lực. Ví dụ công nhân xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa khoan lỗ nìm băng máy khoan. 5. Lao động cơ giới Công nhân sử dụng các máy móc chạy bằng năng lượng nhiên liệu tác động trực tiếp vào đối tượng lao động chỉ tiêu hao năng lương cơ bắp trong vai trò điều khiển. Ví dụ công nhân điều khiển máy trộn bê tông lái máy xúc . . PHÂN LOẠI QUÁ TRINH XÂY LẮP VÀ NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CỦA QUÁ TRINH XÂY LẮP 1. Định nghĩa Quá trình xây lắp là tập hợp những quá trình sản xuất nhằm dựng mới sữa chữa khôi phục kể cả việc lắp ráp các kết cấu vào công trình. Chú ý Trên quan điểm định mức lắp máy được tách riêng mà không bao gồm trong quá trình xây lắp. 2. Phân loại - Tuỳ theo .