TAILIEUCHUNG - Chương mở đầu:Định mức trong xây dựng

Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TRONG XD | CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐINH MỨC KỸ THUẬT TRONG XD Như đã biết năng suất lao động xét đến cùng là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự gia tăng sản phẩm hàng hóa cho xã hội muốn tăng năng suất lao động phải giải quyết các vấn đề như - Người lao động - Công cụ lao động - Phương pháp tổ chức sản xuất Điều đó có nghĩa là phải xây dựng con người lao động mới phải cải tiến công cụ lao động thực hiện cơ giới hóa trong lao động. Về đối tượng lao động ngành xây dựng phải áp dụng các kết cấu và vật liệu tiên tiến thực hiện phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến như tổ chức sản xuất theo dây chuyền thực hiện phương châm công xưởng hóa sản xuất vật liệu xây dựng tiêu chuẩn hóa khâu thiết kế và cơ giới hóa khâu thi công nhưng tất cả thành tựu của tiến bộ kỹ thuật nói trên muốn đưa vào áp dụng một cách thường xuyên và có tính chất pháp lệnh thì tính toán cụ thể hóa thành các chỉ tiêu số lượng. Đó chính là các định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ làm nền tảng cho quá trình tổ chức sản xuất của xã hội. Định mức kinh tế - kỹ thuật có vai trò quan trọng sau a. Các định mức kinh tế - kỹ thuật góp phần thống nhất và tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất. b. Định mức kinh tế - kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng năng suất lao động và tiết kiệm lao động xã hội. c. Định mức kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và là cơ sở đúng đắn để tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất. d. Định mức kỹ thuật rất cần thiết và là tiền đề cho công tác kế hoạch hóa các kế hoạch được tính toán từ các chỉ tiêu định mức góp phần quản lý và sử dụng một khối lượng lớn về nhân công vật tư máy móc của ngành xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao. e. Các định mức kỹ thuật phản ảnh đúng đắn các hao phí lao động xã hội trung bình cần thiết là cơ sở để xây dựng đơn giá và giá thành công trình xây dựng một cách chính xác là cơ sở để so sánh lựa chọn các giải pháp tối ưu trong xây dựng. f. Định mức kỹ thuật là cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu một cách đúng đắn và đánh