TAILIEUCHUNG - Ứng dụng rong câu cải thiện chất lượng nước nuôi tôm

Mô hình kết hợp nuôi trồng rong câu trong ao xử lý nước thải từ ao hồ nuôi tôm sú công nghiệp đã mang lại hiệu quả khá tốt trong việc giảm tải nguồn vật lơ lửng, muối dinh dưỡng vô cơ và dinh dưỡng hữu cơ, đồng thời làm giảm đáng kể sự phát triển của tảo trong nước. | Ứng dụng rong câu cải thiện chất lượng nước nuôi tôm Nguồn Mô hình kết hợp nuôi trồng rong câu trong ao xử lý nước thải từ ao hồ nuôi tôm sú công nghiệp đã mang lại hiệu quả khá tốt trong việc giảm tải nguồn vật lơ lửng muối dinh dưỡng vô cơ và dinh dưỡng hữu cơ đồng thời làm giảm đáng kể sự phát triển của tảo trong nước. CÁCH BỐ TRÍ HỆ THỐNG Hệ thống nuôi tuần hoàn gồm 3 ao riêng biệt Ao tôm sú thương phẩm Penaeus monodon chiếm 62 tổng diện tích mật độ 25-30 post larvae m2 ao rong câu diện tích chiếm 17 tổng diện tích mật độ ban đầu 1kg tươi m2 và ao chứa diện tích chiếm 21 tổng diện tích. Nước bắt đầu được tuần hoàn giữa hai ao rong và tôm vào tháng thứ hai của vụ nuôi. Nước từ ao tôm được tháo chảy qua ao chứa khoảng 1 7-1 6 thể tích nước trong ao tôm sau đó bơm qua ao rong câu. Nước được giữ ở ao rong câu 3 ngày rồi được bơm tiếp trở lại ao tôm còn lần kế tiếp thì phải bơm nước từ ao rong qua ao tôm trước khi bơm nước từ ao chứa sang ao rong câu. Quá trình xử lý nước tiếp tục như vậy mỗi tháng xử lý được 100 - 120 thể tích nước trong ao tôm. Ao chứa chỉ có chức năng chứa và xử lý nước sơ bộ bằng trầm tích. Lượng nước bay hơi và thẩm thấu được bổ sung bằng nguồn nước bên ngoài tốt nhất bằng nguồn nước ngọt để duy trì được độ mặn theo yêu cầu của tôm theo từng lứa tuổi. So sánh đường đi của nước trong hai hệ thống nuôi tôm sú truyền thống và mới mũi tên chỉ đường đi của nước . HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH Mô hình kết hợp nuôi trồng rong câu trong ao xử lý nước thải từ ao hồ nuôi tôm sú công nghiệp có hiệu quả khá tốt trong việc giảm tải nguồn vật lơ lửng muối dinh dưỡng vô cơ và dinh dưỡng hữu cơ đồng thời kéo theo sự giảm đáng kể sự phát triển của tảo trong nước. Hàm lượng các muối dinh dưỡng trong ao tôm thí nghiệm nhất là ammoni trung bình cả vụ 488 6 243 2mg N-Nh4 .1-1 giảm 21 4 so với ao tôm đối chứng 609 8 302 5 g N-Nh4 .1-1 và nhỏ hơn kết quả nghiên cứu của Vũ Dũng CS 201 trong mô hình nuôi tôm sú ít thay nước ở khu vực Hải Phòng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN