TAILIEUCHUNG - Khôi phục SQL Server từ Transaction Log

Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups. Transaction Log (có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log) là một lược sử hành động được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi. | Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Nguồn Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng câp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện . mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log Bản 1 HB ghi giao tác Backups. Transaction Log có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log là một lược sử hành động được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi để đảm bảo thuộc tính ACID atomicity consistency isolation durability khi hệ thống bị lỗi. Có một rắc rối với Transaction Log Backups đó là yêu cầu restore từ nhiều file hơn là chỉ từ một file full backup. Để khôi phục thành công cơ sở dữ liệu bạn phải sử dụng mọi file Transaction Log Backups đã được tạo và chúng phải được khôi phục theo trật tự khi tạo. Nếu một file Transaction Log Backup nào đó bị lỗi bạn sẽ không thể thực hiện khôi phục bât kì file Transaction Log Backup nào sau file lỗi đó. Chúng cần được khôi phục theo thứ tự và bạn không thể bỏ qua bât kì file nào. Trên đây là 5 bước cơ bản cần thực hiện khi tiến hành restore một cơ sở dữ liệu SQL từ Transaction Log. Bước 1 Backup phần hoạt động của Transaction Log Trong trường hợp máy chủ SQL bị lỗi và bạn cần phải restore sang một máy chủ khác trước tiên bạn cần backup phần hoạt động của Transaction Log để lưu lại những giao tác đang sử dụng vẫn chưa được backup vào một Transaction Log Backup hiện có. Để tạo Transaction Log Backup cuối này bạn hãy sử dụng lệnh có cú pháp tương tự như sau BACKUP LOG Northwind TO DISK C SQL Backup WITH NO_TRuNcATE Trong đó C SQL Backup là địa chỉ lưu file Transaction Log Backup. Lệnh này sẽ tạo một Transaction Log Backup khác sẽ được sử dụng trong tiến trình restore. Bước 2 Xác định dữ liệu cần restore Nếu bạn chưa biết những thông tin quan trọng nào trong cơ sở dữ liệu cần phải restore thì bạn hãy thực hiện truy vấn