TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Một số căn nguyên vi rút gây hội chứng viêm não cấp tại tỉnh Bắc Giang, 2004-2017

Luận án xác định một số căn nguyên vi rút Arbo, vi rút đường ruột và vi rút herpes gây hội chứng viêm não cấp tại Bắc Giang, 2004-2017. Mô tả một số đặc điểm sinh học phân tử vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút đường ruột gây hội chứng viêm não cấp tại Bắc Giang, 2004-2017. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Một số căn nguyên vi rút gây hội chứng viêm não cấp tại tỉnh Bắc Giang 2004-2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ----------------- ------------------- DƯƠNG THỊ HIỂN MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI RÚT GÂY HỘI CHỨNG VIÊM NÃO CẤP TẠI TỈNH BẮC GIANG 2004-2017 Chuyên ngành Vi sinh y học Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI 2020 ii CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Người hướng dẫn khoa học 1. . Phan Thị Ngà 2. TS. Viên Quang Mai Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số QĐ-VSDTTƯ ngày 2020 tổ chức tại VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG vào hồi giờ 00 ngày tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc gia 2. Thư viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương iii DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Dương Thị Hiển Đặng Thanh Minh Đỗ Phương Loan Bùi Minh Trang Nguyễn Thành Luân Phan Thị Ngà Viên Quang Mai 2018 Xác định một số căn nguyên vi rút Arbo vi rút đường ruột và vi rút Herpes gây hội chứng viêm não cấp tại Bắc Giang 2004-2017 Tạp chí Y học dự phòng tập 28 6 9-17. 2. Dương Thị Hiển Đỗ Phương Loan Nguyễn Thành Luân Bùi Minh Trang Phan Thị Ngà 2018 Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang 2004-2017 Tạp chí Y học dự phòng tập 28 7 105-114. 3. Dương Thị Hiển Đỗ Phương Loan Phạm Hồng Quỳnh Anh Bùi Minh Trang Phan Thị Ngà 2019 Một số đặc điểm dịch tễ và phân tử của vi rút đường ruột gây hội chứng viêm não cấp tại tỉnh Bắc Giang 2004-2017 Tạp chí Y học dự phòng tập 29 3 9-17. iv CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Arbo Arthropodborne Mang bởi côn trùng tiết túc ADN Deoxyribonucleic acid Axit Deoxyribonuclêic ARN Ribonucleic acid Axit ribonucleic BAV Banna virus Vi rút Banna cDNA Complement DNA ADN bổ sung DNT Cerebrospinal fluid Dịch não tủy ELISA Enzyme Linked Thử nghiệm miễn dịch gắn Immunorbent assay enzyme HCVNC Acute .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.