TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Kết quả ngắn hạn và trung hạn của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Luận án trình bày đại cương về phôi thai, giải phẫu, sinh lý bệnh của nhóm bệnh hoán vị đại động mạch; đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và can thiệp trước phẫu thuật; theo dõi sau phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch; tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài về kết quả của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch. | Luận án Tiến sĩ Y học Kết quả ngắn hạn và trung hạn của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LY LY KẾT QUẢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA PHẪU THUẬT CHUYỂN GỐC ĐẠI ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC CHÍ MINH NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LY LY KẾT QUẢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA PHẪU THUẬT CHUYỂN GỐC ĐẠI ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH NHI KHOA MÃ SỐ 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC MINH PHÚC THỊ MỸ CHÍ MINH NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực khách quan và chưa từng được công bố ở bất kỳ nơi nào. Tác giả luận án ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan . i Mục lục . ii Danh mục các chữ viết tắt . iv Danh mục đối chiếu các thuật ngữ nước ngoài và tiếng Việt .v Danh mục các bảng . vi Danh mục các hình sơ đồ . viii Danh mục các biểu đồ . ix MỞ ĐẦU .1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 . Đại cương về phôi thai giải phẫu sinh lý bệnh của nhóm bệnh hoán vị đại động mạch .3 . Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chẩn đoán và can thiệp trước phẫu thuật .12 . Phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch .17 . Theo dõi sau phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch .20 . Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài về kết quả của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch .23 . Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước .34 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37 . Thiết kế nghiên cứu .37 . Đối tượng nghiên . Liệt kê và định nghĩa biến số .38 . Thu thập dữ kiện .47 . Xử lý và phân tích dữ liệu .49 . Vấn đề y đức .51 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .52 . Đặc điểm dân số nghiên cứu trước và trong phẫu thuật .53 . Đánh giá kết quả ngắn hạn của phẫu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.